હું હજી પણ ત્યાં જ ઉભો છું…

મને ખુદને જ મળતો હું હજી પણ ત્યાં જ ઉભો છું,
ને વરસાદે પલળતો હું હજી પણ ત્યાં જ ઉભો છું…

હતો જે આપણો સબંધ એના ભગ્ન અવશેષો,
શિશુ માફક ચગળતો હું હજી પણ ત્યાં જ ઉભો છું…

તને આગળ ને આગળ હું સતત જોયા કરું અથવા,
પ્રયાસોમાં કથળતો હું હજી પણ ત્યાં જ ઉભો છું…

ચણાયા કાકલૂદી પર થરકતી જ્યોતના કિસ્સા,
દીવાની જેમ બળતો હું હજી પણ ત્યાં જ ઉભો છું…

નગરનાં માણસો જે એ બધાં છે મીણના પૂતળાં,
અને એમાં પીગળતો હું હજી પણ ત્યાં જ ઉભો છું…

– શોભિત દેસાઈ

Advertisements