આપણો દેશ

આપણો દેશ ‘ને રાજ પણ આપણું પોતાનું,
એ સાચું છે પણ અફવા જેવું લાગે છે…
– ખલીલ ધનતેજવી
હોય વિધ્નો હોય કષ્ટો તોય પણ,
પ્રાણ મારા આ મુલક છે પ્યારનો…
– અમૃત ‘ઘાયલ’
હા સફર આપો અને એ પણ અથક આપો મને,
માર્ગમાં કિન્તુ નવા કોઇ મુલક આપો મને…
બરકત વિરાણી ‘બેફામ’
જ્યાં હું ન હોઉં એવા ઘણાંયે પ્રદેશ છે,
જ્યાં તું ન હોય એવો કોઈ પણ મુલક નથી…
– બરકત વિરાણી ‘બેફામ’
પારકા દેશમાં તારી યાદ આવતાં,
ઘર તો ઘર, આખેઆખો મલક ઊઘડે…
– ખલીલ ધનતેજવી

Advertisements