આપણો દેશ

આપણો દેશ ‘ને રાજ પણ આપણું પોતાનું,
એ સાચું છે પણ અફવા જેવું લાગે છે…
– ખલીલ ધનતેજવી
હોય વિધ્નો હોય કષ્ટો તોય પણ,
પ્રાણ મારા આ મુલક છે પ્યારનો…
– અમૃત ‘ઘાયલ’
હા સફર આપો અને એ પણ અથક આપો મને,
માર્ગમાં કિન્તુ નવા કોઇ મુલક આપો મને…
બરકત વિરાણી ‘બેફામ’
જ્યાં હું ન હોઉં એવા ઘણાંયે પ્રદેશ છે,
જ્યાં તું ન હોય એવો કોઈ પણ મુલક નથી…
– બરકત વિરાણી ‘બેફામ’
પારકા દેશમાં તારી યાદ આવતાં,
ઘર તો ઘર, આખેઆખો મલક ઊઘડે…
– ખલીલ ધનતેજવી

Advertisements

7 thoughts on “આપણો દેશ

 1. Salam!
  હોય વિધ્નો હોય કષ્ટો તોય પણ,
  પ્રાણ મારા આ મુલક છે પ્યારનો…

  Like

 2. પારકા દેશમાં તારી યાદ આવતાં,
  ઘર તો ઘર, આખેઆખો મલક ઊઘડે…
  Good

  Like

 3. ઘર તો ઘર, આખેઆખો મલક ઊઘડે…
  its the magic of your remembrance…

  Like

 4. વાસ્તવિકતા?…………
  આપણો દેશ ‘ને રાજ પણ આપણું પોતાનું,
  એ સાચું છે પણ અફવા જેવું લાગે છે…
  – ખલીલ ધનતેજવી

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s