રણકાવી જશે!

આમ કોઈ બારણે આવી જશે,
આંસુઓથી આભ છલકાવી જશે!

ફૂલ જેવી ચૂમીઓથી દ્વાર પર,
લાગણીના ચાંદ ચમકાવી જશે!

ના હવે હું લાગ નહીં છોડું જરા,
પોંખતાં જો બાથ માં આવી જશે!

“કેમ છો” પૂછી ને એ સ્મિત વેરશે,
તાર દિલના એમ રણકાવી જશે!

– વિજય પાઠક ‘અમિત’

Advertisements