છળ નહીં કરું

ફૂલો બનીને હું કદી, છળ નહીં કરું,
કાંટા છુપાવી હાથમાં, બળ નહીં કરું.

ને પીઠ પાછળ વાર, તું મળ, નહીં કરું,
સામી જ છાતીએ કરું, કળ નહીં કરું.

શૃંગારની રુપમાં કદી ભેળસેળ નહિ,
મ્હોરાં પહેરીને કદી, છળ નહીં કરું.

ખુદ હું જ છું સૂરજ, ઉછીનું કશું નથી,
અફવા હતી કે આમ ઝળહળ નહીં કરું.

ને દાવ પર લાગી ભલે જિંદગી હવે,
બાજી સમેટી લઈશ હું, પળ નહીં કરું.

– દિનેશ દેસાઇ 

Advertisements