યાતના જેવું સહો

*વાદ કરતાં આયખું ટૂંકું પડે,
સાચ ઠરવું કે સુખી રે’વું કહો.
 
રોગ લઈને સૌ અદેખાઈ તણો,
દુઃખ કેવું યાતના જેવું સહો.
 
વાસના ના સાપ શું પાળ્યા કરો,
જીવ લેશે ઝેર આ કેવું વહો?
 
ભાર હળવો કર અહમ નો તું જરા,
ને પછી જો સર શિખર કેવું અહો!
 
– વિજય પાઠક ‘અમિત’
*’વાદ’ અહીં હરીફાઈ નહિ પણ ‘વાદવિવાદ’ એ અર્થ માં લખ્યું છે.
Advertisements

રણકાવી જશે!

આમ કોઈ બારણે આવી જશે,
આંસુઓથી આભ છલકાવી જશે!

ફૂલ જેવી ચૂમીઓથી દ્વાર પર,
લાગણીના ચાંદ ચમકાવી જશે!

ના હવે હું લાગ નહીં છોડું જરા,
પોંખતાં જો બાથ માં આવી જશે!

“કેમ છો” પૂછી ને એ સ્મિત વેરશે,
તાર દિલના એમ રણકાવી જશે!

– વિજય પાઠક ‘અમિત’